מדיניות האתר

מדיניות פרטיות באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://israellivenews.co.il
הוא אתר אינטרנט להזמנת תוכן כתיבה. האתר נמצא בבעלות בלו פן בע"מ טרם השימוש באתר, אנא קרא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר, המהווים את הבסיס להתקשרות עם החברה ולרכישה באמצעות האתר. בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר ומאשר כי קראת בעיון, הבנת והינך מסכים ומקבל על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו לך על ידי החברה עצמה בהתאם בלו פן בע"מ, ומיועד לתת שירותים בתחום כתיבת התוכן. לתקנון/תנאי השימוש.

אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

האמור להלן מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

הגדרות

"COOKIES" – קבצי טקסט הנוצרים על ידי הדפדפן לפי פקודה ממחשבי החברה, הנשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשב. קבצים אלה מכילים, בין היתר, מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד;

"האתר" – משמעו אתר האינטרנט שכתובתו https://israellivenews.co.il וכן כל הדפים הקשורים לאותו הדומיין (Domain), ו/או לדומיין אחר בבעלות החברה, לרבות כל תוכן ודפי נחיתה המוצגים תחת סאב-דומיין (Sub-Domain) של דומיין בבעלות החברה;

"הזמנה" – כל התקשרות לשם קבלת מוצר או שירות המתפרסמים באתר מעת לעת;

"החברה" – בלו פן בע"מ, לרבות בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה, עובדיה, מנהליה, יועציה, קבלני משנה המועסקים על ידה ובכלל זה ספקיה, סוכניה, כל הפועל מטעמה של החברה בקשר עם פעילותה באתר, לרבות מקימיו, מפעיליו, ממנהליו ו/או מי מטעמם של כל האמורים לעיל;

"חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;

"חוק התקשורת (בזק ושידורים)" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;

"נותן השירותים" – כל אדם, חבר בני אדם או תאגיד עמם התקשרה החברה במטרה להציע את שירותיהם מעל גבי האתר, בכפוף להסכמים שיחתמו בין אותם הגורמים לבין החברה מעת לעת;

"המזמין" –משתמש, בין אם פועל מטעם עצמו או מטעם תאגיד ו/או גוף כלשהו, המבצע הזמנת מוצרים או שירותים באתר, בין אם הזמנתו אושרה ובין אם לאו, והכל החל מרגע תחילת הליך ההזמנה באתר כאמור;

"משתמש" או "משתמש באתר" – אדם, בין אם הוא פועל מטעם עצמו או מטעם תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושה שימוש מכל סוג באתר לכל מטרה, לרבות לצורך ביצוע הזמנה של מוצרים או שירותים.

"תנאי השימוש" –תנאי השימוש באתר, כפי נוסחם מעת לעת;

מדיניות פרטיות וסודיות המידע

איסוף מידע. יתכן ולצורכי פעילות האתר, ייאסף מידע אודות המשתמשים בו, הן על ידי איסוף פרטי ההתחברות שהמשתמש ימסור בעת ההרשמה לאתר, והן באופן אגבי, ובכלל זה שימוש בקבצי COOKIES וזאת לצורך שיפור השירות המוצע. המידע הנאסף עשוי לכלול כתובות IP, תאריך ושעת הכניסה לאתר, פרטים אודות החומרה והתוכנה שבשימוש המשתמש, דפי הנחיתה והיציאה, מספר הלחיצות, העמודים שנצפו, משך הזמן שבו כל עמוד נצפה וכיו"ב. השימוש בקבצי COOKIES ניתן לביטול דרך הגדרות הדפדפן של המשתמש, אך ביטול כאמור עשוי להשפיע על האתר דרך מהירות טעינת האתר, התאמת התוכן להיסטוריית הגלישה של המשתמש וכיו"ב. פרטי כרטיס האשראי אשר ימסרו בידי המזמין בעת ביצוע ההזמנה יטופלו על ידי חברת הסליקה PAYPAL והחברה מתחייבת שלא לשמור נתונים אלו ולא לעשות בהם כל שימוש. לפיכך, החברה לא תשא באחריות לכל פגם באבטחת המידע בשרתי חברת הסליקה.

מטרת איסוף המידע. מידע אודות המזמין נדרש לשם השלמת הליך ההזמנה, לשם שיפור האתר והשירות המוצע, וכן לצורך קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לטלפונים ויצירת קשר עם המזמין בדרכים אחרות, בכפוף להסכמת המזמין לכך ולהוראות הדין. יודגש כי מסירת נתונים על ידי המזמין אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירתם, לא ניתן יהיה להשתמש באתר, לרבות לערוך הזמנות.

שימוש במידע. המידע שיימסר על ידי המזמין בעת ביצוע ההזמנה ימסר לנותן השירותים, בהיקף ובמידה הנדרשים לשם השלמת ההזמנה ומתן השירותים. יתר על כן, האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המזמין ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקנייה של המזמינים, וזאת לצורך שיפור השירותים והקשר עם המשתמשים, לצורך פרסום באתר למשתמשים נוספים, לצורך דיוור ישיר, ו/או לצורכי ניתוח ו/או עיבוד מידע וסטטיסטיקה, ולצורך כך יהיה האתר רשאי להעביר את המידע לצדדים שלישיים ובלבד שלא יהיה בהעברת המידע כאמור בכדי לזהות את המשתמש.

פרסום באתר. באם יבקש משתמש לפרסם תגובה או ביקורת לגבי השירות נשוא הזמנתו, הוא רשאי לעשות כן מעל דפי האתר. תגובה כאמור יכולה להתפרסם בשמו הפרטי של המזמין. החברה לא תשא באחריות לפרסום פרטים מזהים בידי המזמין בתגובה כאמור, ולא תשא באחריות אם המידע המתפרסם מאפשר את זיהויו של המזמין.

אישור המזמין לשימוש במידע. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מאשר את מסירת הנתונים ו/או המידע ו/או איסופו ו/או שמירתו ו/או עיבודו ו/או עשיית שימוש במידע לצרכים מסחריים ו/או שליחת תוכן פרסומי ו/או כל מידע אחר והכל בהתאם למפורט בתקנון, וכי הוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

דיוור ישיר. האתר מציע למשתמשים אפשרות לקבל עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים. בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), בביצוע הזמנות באתר, החברה תהא רשאית לשלוח למזמין בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים מידע בדבר שירותיה וכן תוכן פרסומי – בין אם מדובר במידע שהחברה עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שהחברה תקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים, וכן להעביר את פרטיו של המזמין לצדדים שלישיים לצורך קבלת הטבות. אם אין ברצון המזמין להמשיך ולקבל דיוור ישיר, יהיה רשאי לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי הנ"ל באמצעות פניה לחברה בכתב.

העברת מידע לצד שלישי. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתמשים ומידע המזהה אותם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותם באתר, למעט במקרים אלה: (א) נותן השירותים רשאי ליצור קשר עם הלקוח על מנת לבקש מידע נוסף אודות המשתמש, תכניותיו, על מנת לאפשר את הזמנתו או עבור מטרה אחרת אשר עומדת בקנה אחד עם תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של נותן שירותים כאמור; (ב) אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין או מידע אודותיו לצד שלישי או מסירת פרטים כאמור תתבצע על פי כל דין אחר; (ג) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין המזמין לחברה; (ד) העברה לתאגידים קשורים לחברה, ובלבד שתאגידים אלה ישתמשו במידע בכפוף למדיניות הפרטיות; (ה) אם החברה תמזג את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, ו/או תעביר פעילותה לצד שלישי, במקרה בו תמחה החברה את פעילותה המסחרית ו/או כל זכות שלה מכוח התקנון, כאשר במקרה כאמור ייתכן שהמידע אודות המשתמשים באתר יהווה חלק מנכסי החברה המועברים, ובלבד שתאגיד נעבר כאמור יקבל על עצמו את הוראות השימוש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות; (ו) לצד שלישי המספק לחברה שירותים בקשר עם ההזמנות, לרבות לצורך תמיכה באתר, שירות לקוחות, שילוח ההזמנות.

מחיקת מידע. מחיקת מידע שנשמר במאגרי המידע של החברה תתאפשר באמצעות פנייה לחברה בכתב, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות. מחיקה לבקשת המשתמש לא תחול על פרסום באתר תחת סעיף 2.4 לעיל.

אבטחת מידע

החברה נוקטת בפעולות על מנת לאבטח את המידע אשר נמסר באתר. בעת השימוש באתר, משתמשי האתר מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות לשיבוש פעילות האתר, לרבות כל ניסיונות לחדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר. מובהר בזאת, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל דרך חוקית כנגד מבצעי הפעולות האסורות לעיל. עם זאת, החברה אינה יכולה להגן באופן מוחלט על המידע מפני פעולות אסורות כאמור לעיל, ולא תישא בכל אחריות בקשר עם נזק שיגרם כתוצאה מפריצת אמצעי האבטחה של האתר וחשיפת פרטי מזמין או כל שימוש לרעה אחר, לרבות העברת מידע לצד שלישי לא מורשה. החברה לא תישא באחריות בקשר לחשיפת פרטי מזמין או כל שימוש לרעה אחר במידה והמזמין לא ישמור על הסיסמא שלו כראוי ו/או לא יחליפה מעת לעת כמומלץ.

שינוי מדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות באתר מעת לעת, על פי שיקול דעתה ובכפוף להוראות כל דין. החברה אינה מתחייבת לפרסם הודעה למשתמשים או למזמינים אודות כל שינוי במדיניות כאמור, אך תשתדל לעשות כן במידה ותערוך שינויים מהותיים, והכל כפי שתראה לנכון.

 

Back to top button